Monday - Sunday 08:00-19:00 HCM: 0917439266
  • Tiếng Việt
  • English

CHÍNH SÁCH NHÂN SỰ

Trong định hướng phát triển nhân sự, Công Ty Cổ phần VIHAY99  tập trung xây dựng chính sách thu hút nhân tài, xem nguồn nhân lực là các kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực, tính sáng tạo của con người có tầm quan trọng hướng đến sự phát triển của toàn Công Ty. Nguồn lực con người được Công ty xem như là một nguồn vốn bên cạnh các loại vốn vật chất khác.

Chính sách thu hút nhân tài

  • VIHAY99 có chính sách lương, thưởng đặc biệt cạnh tranh ‘’chiêu mộ nhân tài’’ và có chính sách đào tạo hàng năm cho tất cả các CB-CNV có năng lực và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp.

Chế độ làm việc

  • VIHAY99 tổ chức làm việc và nghỉ ngơi theo quy định của luật lao động. Khi có yêu cầu về tiến độ sản xuất hay kinh doanh Công ty tổ chức làm thêm giờ với các chính sách theo quy định của pháp luật, tổ chức bồi dưỡng, nghỉ ngơi phù hợp để tái tạo sức lao động cho CB-CNV.

Chính sách lương, thưởng, phúc lợi

  • Nhằm có chính sách công bằng đối với từng vị trí công việc, Công ty trả lương theo thời gian, sản phẩm… Công ty đánh giá kết quả làm việc của tập thể hàng tháng và phân bổ lương hiệu quả làm việc của mỗi cá nhân theo năng lực thực hiện công việc. Tùy vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, hàng năm Công ty trả lương tháng 13 và hiệu quả làm việc của từng cá nhân qua kết quả đánh giá ABC.

Các loại hình khen thưởng

  • Khen thưởng thành tích đột xuất: Khen thưởng cá nhân tập thể có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tham gia xây dựng nếp sống tại doanh nghiệp, thực hiện văn hóa công ty, khen thưởng những cá nhân có những đóng góp tích cực bảo vệ lợi ích chung của Công ty.
  • Khen thưởng thành tích khi kết thúc dự án: Khen thưởng các cá nhân/ tập thể tham gia tích cực và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo ra thành công của mỗi dự án.
  • Khen thưởng thành tích định kỳ: Khen thưởng cá nhân xuất sắc, phòng ban điển hình  hàng năm, khen thưởng các ngày lễ lớn trong năm.
  • Hình thức khen thưởng: tặng thưởng tiền mặt; đề bạt, nâng lương trước hạn...

Bảo hiểm

  • Việc trích nộp Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm 24/24 được VHAY99 thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, toàn thể CBNV được tham gia bảo hiểm 24/24h.

0917439266